Huishoudelijk reglement Olbrechtsprijs  (*)

Download het reglement als pdf.

(*) Dit reglement treedt in werking op 24 juni 2023. 

1. Het Olbrechtsgenootschap vzw heeft tot doel de bevordering van zowel Europees als buiten-Europees volkskundig en antropologisch onderzoek. De vereniging stelt met de Olbrechtsprijs daartoe bedragen ter beschikking voor de ondersteuning of de bekroning van dit volkskundig onderzoek op drie manieren: 

     a. de bekroning van masterscripties
     b. de bekroning of de ondersteuning van doctoraatsverhandelingen;
     c. de bekroning of de ondersteuning van volkskundig onderzoek buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen. 

2. Voor de bekroning van masterscripties gelden volgende modaliteiten:

     a. Prijzen
          i.  Aan de bekroning van een masterscriptie is een bedrag verbonden van 1000 euro.
         ii.  Deze prijs wordt maximaal eenmaal per jaar uitgereikt.

     b. Procedure
          i. Kandidaten dienen een aanvraag in vóór 30 september.

         ii. De ingediende masterscriptie is in één van de drie Belgische landstalen of het Engels geschreven.

        iii. Om voor een beoordeling in aanmerking te komen, dienen de ingezonden masterscripties te voldoen aan volgende voorwaarden:
              - de auteur was op het ogenblik van de voltooiing van de scriptie ingeschreven als een student aan een universiteit in België;
              - een scriptie ouder dan twee jaar komt niet in aanmerking;
              - het onderwerp van de scriptie heeft betrekking op volkskundig of antropologisch onderzoek (ook op buiten-Europees erfgoed).

         iv. De aanvragen zullen door deskundigen worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
             - de algemeen toegepaste criteria voor de beoordeling van een wetenschappelijk onderzoeksproject dat zich onderscheidt door een originele benadering van het onderwerp;
             - de beschrijving van de onderzoeksopzet;
             - de hoogwetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoeksonderwerp;
             - de uitwerking van de probleemstelling;
             - de verantwoording en de uitwerking van de gehanteerde methode;
             - het kritisch gebruik van de informatiebronnen;
             - de verwerking en de presentatie van de onderzoeksgegevens;              
             - het hanteren van correct taalgebruik.

          v.  Het bestuursorgaan stelt minimaal twee deskundigen aan die de wetenschappelijke waarde beoordelen. Ze zullen hierover schriftelijk verslag uitbrengen bij het bestuursorgaan.
              Op basis van het advies neemt het bestuursorgaan een beslissing over het wel of niet toekennen van de Olbrechtsprijs. Tegen de beslissing van het bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk.
              De gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan wordt schriftelijk aan de aanvrager overgemaakt.

         vi.  Aanvragen worden officieel ingediend bij de secretaris van het Olbrechtsgenootschap:
               - e-mail: info@olbrechtsgenootschap.be
               - adres: Abdijstraat 1, B -3271 Averbode
               - de aanvraag bevat: de naam en contactgegevens van de student, naam van de promotor;
               - de masterscriptie wordt aan de secretaris bezorgd in één papieren en één digitale versie.

        vii. De secretaris bewaart de verslagen van de deskundigen.

       viii. Een kopie van de ingezonden masterscriptie wordt bewaard in het archief van het Olbrechtsgenootschap. Derden kunnen het werk raadplegen na toestemming van de auteur. Deze voorwaarde vervalt na vijf jaar.

3. Voor de bekroning of de eenmalige onderzoeksondersteuning van doctoraatsverhandelingen gelden volgende modaliteiten:           

   a. Prijzen
          i. Aan de jaarlijkse bekroning van een doctoraatsverhandeling is 2000 euro verbonden.
         ii. Aan de jaarlijkse ondersteuning van een onderzoeksproject in het kader van een doctoraatsverhandeling is maximum 3000 euro verbonden.
        iii. Een onderzoeker kan voor beide projecten een aanvraag indienen, maar slechts een prijs ontvangen voor één van beide mogelijkheden: hetzij de bekroning, hetzij de onderzoeksondersteuning.
        iv. Deze prijs wordt maximaal eenmaal per jaar uitgereikt.

   b. Procedure
          i. Kandidaten dienen een aanvraag in vóór 30 september.

         ii. Om voor een bekroning als doctoraatsverhandeling in aanmerking te komen, dienen de aanvragen te voldoen aan volgende voorwaarden:
              - Het onderwerp van de doctoraatsverhandeling heeft betrekking op volkskundig of antropologisch onderzoek (ook op buiten-Europees erfgoed);

       iii. Om voor beoordeling van een onderzoeksondersteuning van een doctoraatsverhandeling in aanmerkingen te komen, dienen de aanvragen te voldoen aan volgende voorwaarden:
            - de (werk)titel en een gedetailleerde beschrijving van het project (max. 2 blz.);
            - het beoogde resultaat en de gehanteerde methode;
            - toelichting bij de relevantie, het innoverend karakter en het wetenschappelijk belang van het project;
            - een stappenplan of werkschema;
            - een gedetailleerde lijst van informatiebronnen;
            - een budgetraming en toelichting waarvoor de Olbrechtsprijs gebruikt zal worden.

        iv. De aanvragen zullen door deskundigen worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
            - de algemeen toegepaste criteria voor de beoordeling van een wetenschappelijk onderzoeksproject dat zich onderscheidt door een originele benadering van het onderwerp;
            - de beschrijving van de onderzoeksopzet;
            - de hoogwetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoeksonderwerp;
            - de uitwerking van de probleemstelling;
            - de verantwoording en de uitwerking van de gehanteerde methode;
            - het kritisch gebruik van de informatiebronnen;
            - de verwerking en de presentatie van de onderzoeksgegevens;
            - het hanteren van correct taalgebruik;
            - de redelijkheid van budgettering met betrekking tot de vraag voor financiële ondersteuning.

          v. Het bestuursorgaan stelt minimaal twee deskundigen aan die de wetenschappelijke waarde beoordelen. Ze zullen hierover schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan.
             Op basis van het advies neemt het bestuursorgaan een beslissing over het wel of niet toekennen van de Olbrechtsprijs. Tegen de beslissing van het bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk.
             De gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan wordt aan de aanvrager schriftelijk overgemaakt.

         vi. Aanvragen worden officieel ingediend bij de secretaris van het Olbrechtsgenootschap:
              - e-mail: info@olbrechtsgenootschap.be
              - adres: Abdijstraat 1, B -3271 Averbode
              - elke aanvraag bevat alle relevante gegevens in verband met de aanvrager: naam, contactgegevens, curriculum vitae;
              - voor de aanvraag tot bekroning: de doctoraatsverhandeling wordt in één papieren exemplaar en in een digitale versie bezorgd aan de secretaris;
              - voor de aanvraag tot ondersteuning: het dossier wordt in één papieren exemplaar en een digitale versie bezorgd aan de secretaris.

        vii. De secretaris bewaart de verslagen van de deskundigen.

       viii. Een kopie van de ingezonden doctoraatsverhandeling wordt bewaard in het archief van het Olbrechtsgenootschap. Derden kunnen het werk raadplegen na toestemming van de auteur. Deze voorwaarde vervalt na vijf jaar.

         ix. Bij de ondersteuning van een onderzoeksproject dient de vermelding te worden voorzien: ‘met steun van het Olbrechtsgenootschap’.

4. Voor de bekroning of de eenmalige ondersteuning van volkskundig onderzoek (buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen) gelden volgende modaliteiten:

   a. Prijzen

          i. Aan de jaarlijkse bekroning van een onderzoeksproject (buiten masterscripties en doctoraatsverhandelingen) is 2000 euro verbonden.
         ii. Aan de jaarlijkse ondersteuning van een onderzoeksproject is maximum 3000 euro verbonden.
        iii. Een onderzoeker kan voor beide zaken een aanvraag indienen, maar slechts een prijs ontvangen voor één van beide mogelijkheden: hetzij de bekroning, hetzij de onderzoekondersteuning.
        iv. Deze prijs wordt maximaal eenmaal per jaar uitgereikt.


   b. Wie

          i. Elke erfgoedvereniging, individuele persoon of groep personen kan in aanmerking komen voor deze prijzen.

   c. Procedure

          i. Kandidaten dienen een aanvraag in vóór 30 september.

         ii. Om voor de beoordeling van een bekroning van een onderzoeksproject in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan volgende voorwaarden:
             - toelichting bij de relevantie, het innoverend karakter en het wetenschappelijk belang van het project;
             - de plaats van het voorgestelde onderzoek binnen de studie van de volkscultuur in Vlaanderen en / of daarbuiten;
             - een gedetailleerde lijst van informatiebronnen.
             - informatie over de vorm waarin de resultaten van het project zullen worden gepresenteerd.

       iii. Om voor de beoordeling van een onderzoeksondersteuning in aanmerking te komen, dient een aanvraag te voldoen aan volgende voorwaarden:
             - de (werk)titel en een gedetailleerde beschrijving van het project (max. 2 blz.);
             - het beoogde resultaat en de gehanteerde methode;
             - toelichting bij de relevantie, het innoverend karakter en het wetenschappelijk belang van het project;
             - een stappenplan of werkschema;
             - een gedetailleerde lijst van informatiebronnen.
             - informatie over de vorm waarin de resultaten van het project zullen worden gepresenteerd; 
             - een budgetraming en toelichting waarvoor de Olbrechtsprijs gebruikt zal worden.

        iv. De aanvragen zullen door deskundigen worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:
             - de algemeen toegepaste criteria voor de beoordeling van een wetenschappelijk onderzoeksproject dat zich onderscheidt door een originele benadering van het onderwerp;
             - de beschrijving van de onderzoeksopzet;
             - de hoogwetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoeksonderwerp;
             - de uitwerking van de probleemstelling;
             - de verantwoording en de uitwerking van de gehanteerde methode;
             - het kritisch gebruik van de informatiebronnen;
             - de verwerking en de presentatie van de onderzoeksgegevens;
             - het hanteren van correct taalgebruik.

          v. Het bestuursorgaan stelt minimaal twee deskundigen aan die de wetenschappelijke waarde beoordelen. Ze zullen hierover schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan.
             Op basis van het advies neemt het bestuursorgaan een beslissing over het wel of niet toekennen van de Olbrechtsprijs. Tegen de beslissing van het bestuursorgaan is geen verhaal mogelijk.                  
             De gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan wordt aan de aanvrager schriftelijk overgemaakt.

         vi. Aanvragen worden officieel ingediend bij de secretaris van het Olbrechtsgenootschap:
             - e-mail: info@olbrechtsgenootschap.be
             - adres: Abdijstraat 1, B -3271 Averbode
             - elke aanvraag bevat alle relevante gegevens in verband met de aanvrager: naam, contactgegevens;
             - voor de aanvraag tot bekroning: een onderzoeksrapport wordt in drie exemplaren bezorgd aan de secretaris;
             - voor de aanvraag tot ondersteuning: het dossier wordt in drie exemplaren en in digitale versie bezorgd aan de secretaris.

        vii. De secretaris bewaart de verslagen van de deskundigen.

       viii. Een kopie van het ingezonden exemplaar wordt bewaard in het archief van het Olbrechtsgenootschap. Derden kunnen het werk raadplegen na toestemming van de auteur. Deze voorwaarde vervalt na vijf jaar.

         ix. Bij de ondersteuning van een onderzoeksproject dient de vermelding te worden voorzien: ‘met steun van het Olbrechtsgenootschap’.